Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Yönetmelik

 

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29905

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim programlarının amaçları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  Süleyman Demirel Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları ve ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Destek sınıfı: Birinci yıl başarısız olup, ikinci yıl tekrar edilen hazırlık sınıfını,

b) Hazırlık programları: Yabancı dil hazırlık programlarını,

c) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,

ç) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,

d) Müdür: Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

e) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

g) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çerçeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim-öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,

ğ) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

h) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği eğitimi,

ı) Yeterlik sınavı: Öğrencinin program için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliğine sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavları,

i) Yüksekokul: Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

j) Yüksekokul Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

k) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu  Yönetim Kurulunu,

l) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Yabancı dil yeterlik ve seviye tespit sınavları

MADDE 5 – (1) Zorunlu hazırlık sınıflarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf sayılmak için yeterlik sınavına girmeleri gerekir.

(2) (Değişik:RG-1/7/2018-30465)(1) Yeterlik sınavında öğrencilerin başarılı olması için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yeterlik sınavının uygulanmasına ilişkin esaslar Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Zorunlu hazırlık sınıfına kayıt olan ve yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler ile isteğe bağlı hazırlık sınıflarına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ölçmek için seviye tespit sınavı yapılır.

Muafiyet

MADDE 6 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfından muaf sayılmak için aşağıda sayılan  şartlardan en az birini  yerine getirmiş olmak gerekir:

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senatoca belirlenen puanı alıp başarılı olmak gerekir. Bu sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınması için, sınavı yapan kurum tarafından belirlenen sınav geçerlik süresinin sona ermemiş olması gerekir. Sınavın geçerlik süresinin belli olmaması halinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen geçerlik süresi esas alınır.

b) Üniversitenin zorunlu hazırlık programlarına kayıt yapıldığı tarih esas alınmak üzere en az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp orta öğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak gerekir.

c) Yüksekokul tarafından yapılan yeterlik sınavında başarılı olmak gerekir.

ç) Başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olmak veya başka bir üniversitenin yaptığı hazırlık sınıfı yabancı dil yeterlik sınavını başarmış olmak gerekir.

Zorunlu hazırlık sınıfı öğretim esasları

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında öğretim yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Haftalık ders saatleri en az yirmi saat/ders olarak düzenlenir. Hazırlık sınıflarında yabancı dil İngilizce’dir, gerektiğinde diğer yabancı dillerde de hazırlık sınıfı açılabilir.

(2) Hazırlık sınıfları akademik takvimi, Yüksekokul Kurulunun önerisi ve  Senatonun kararı ile belirlenir.

(3) Hazırlık sınıflarında sabit veya modüler sistem uygulanmasına Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilir ve buna ilişkin esaslar eğitim öğretim yılı başında ilan edilir.

(4) Hazırlık sınıflarına devam zorunludur. Toplam yıllık ders saatinin %20’sine devam etmeyen  öğrenci devamsızlıktan kalır. Devamsızlıktan kalan öğrenciler yıl sonu sınavına, açılması halinde bütünleme sınavına ve yaz okuluna katılamaz.

(5) Derslere devam eden, ancak başarısız olan öğrenciler; açılması halinde yaz okulu öğretimine katılabilir.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin not dökümünde, yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamladığı yazılır.

(7) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir, dinleyici veya özel öğrenci kabul edilmez.

(8) Hazırlık sınıfı yaz okuluna ilişkin esaslar Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi bir eğitim-öğretim yılıdır. Bu süre en çok bir eğitim-öğretim yılı uzatılabilir.

(2) Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren önlisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olarak ilişiği kesilen önlisans ve lisans öğrencileri Üniversite içinde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla bir başka yükseköğretim kurumunun öğretim dili Türkçe olan programlarından birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

 (3) Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin önlisans, lisans veya lisansüstü öğrenim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri ve öğrencinin azami öğrenim süreleri bakımından dikkate alınmaz.

Sınavlar ve notlar

MADDE 9 – (1) Sınavlar yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü olarak yapılabilir. Sınavlar şunlardır:

a) Aşağıda belirtilen yıl içi sınav notuna etki eden sınavlar ve değerlendirmeler;

1) Sürpriz küçük sınavlar,

2) Ara sınavlar,

3) Öğretim elemanları öğrenci değerlendirme notu,

4) Ödev ve ders içeriği ile ilgili çalışmalar.

b) Yıl sonu sınavı.

c) Bütünleme sınavı.

(2) Yeterlik sınavı, yıl sonu ve açılması halinde bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Ara sınav sayısı ve tarihleri eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir. Sınavlara girmeyen öğrencinin sınav notu sıfır (0)’dır.

(3) Yıl içi sınav notu; öğrencilerin sürpriz küçük sınavlar, ara sınavlar,  öğretim elemanlarının öğrenci değerlendirme notları, ödev ve ders içeriği ile ilgili çalışmaların yıl içi notuna katkı oranları dikkate alınarak belirlenir. Bu katkı oranları Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenerek öğrencilere duyurulur.

(4) (Değişik:RG-1/7/2018-30465)(1) Yıl sonu sınavına; devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve yıl içi sınav sonucu en az 50 puan olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılabilir. Yıl sonu sınavı; okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kapsar ve sınav notunun en az 60 puan olması gerekir.

(5) (Değişik:RG-1/7/2018-30465)(1) Genel başarı notu; yıl içi sınav notunun % 50’si ile yıl sonu/bütünleme sınav notunun % 50’si toplanarak bulunur. Genel başarı notunun 100 puan üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

(6) Bütünleme sınavı; genel başarı notlarının ilânını takip eden on beş gün içinde açılabilir.

 

 

 

 

 

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 10 – (1) Öğrenciler; ara sınav, yıl sonu sınavı ve açılması halinde bütünleme sınav  sonuçlarının ilânından itibaren yedi gün içinde Yüksekokula yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde maddi hata yönünden inceleme yapılmasını isteyebilir. Başvuru üzerine, ilgili birim tarafından yapılacak inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak,  Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek gerekli düzeltme yapılır, itiraz en geç on beş gün içerisinde sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur.

(2) Konuşma becerisine yönelik yapılan sınavlara itiraz edilemez.

Mazeretler

MADDE 11 – (1) Mazeretlere ilişkin başvuruların belgeleriyle birlikte, son sınav tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde Yüksekokula yapılması gerekir.

(2) Mazeretleri nedeniyle, herhangi bir ara  sınav veya yıl sonu sınavına   katılamayan ve mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bütünleme sınavının açılması durumunda yıl sonu sınavının mazereti yapılmaz. Sürpriz küçük sınavlar ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.

(3) Öğrenciler, mazeretli oldukları süre içerisinde yapılan sınavlara giremez ve girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.

İzinli sayılma

MADDE 12 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfına kayıtlı öğrencilerin izinli sayılmalarıyla ilgili işlemler; öğrencilerin kayıtlı oldukları  yükseköğretim birimleri tarafından yapılır ve bir hafta içerisinde  Yüksekokula yazılı olarak bilgi verilir.

Disiplin

MADDE 13 – (1) Hazırlık eğitimi süresince öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’te yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Başarı belgesi

MADDE 14 – (1) Hazırlık eğitimine devam ederek başarı ile tamamlayan öğrencilere, Yüksekokul tarafından başarı belgesi verilir.

(2) Yeterlik sınavı sonucu muaf olan öğrenciler için başarı belgesi düzenlenmez, ancak bu öğrencilerden isteyenlere yeterlik sınavından başarılı olduklarını gösterir bir belge verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Eğitimi

Kontenjan, başvuru ve kayıt, eğitim-öğretim süresi

MADDE 15 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi öğrenci kontenjanları Yüksekokul tarafından belirlenir ve ilgili  hazırlık programlarına bildirilir.

(2) İsteğe bağlı hazırlık eğitimine başvuran tüm öğrenciler, belirlenen kontenjan dahilinde kabul edilir. Başvuruların belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekli öğrencilerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi puan sıralaması esas alınarak kontenjan sınırları çerçevesinde hazırlık sınıfına kaydedilir.

(3) Öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık sınıflarına başvuru ve kayıt işlemleri; hazırlık programları birimleri tarafından yapılır ve öğrenci listeleri, Yüksekokula bildirilir.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi yarıyıl esasına göre yıllık olarak düzenlenir ve toplam bir öğretim yılıdır. Bu süre normal öğrenim süresine dahil değildir.

(5) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı tekrar edilmez.

Başarı durumu ve devam

MADDE 16 – (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan  öğrencilere Yüksekokul tarafından  başarı belgesi verilir.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında devam şartı aranmaz.

Başarı notunun değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) İsteğe bağlı hazırlık eğitiminde genel başarı notunun hesaplanmasında bu Yönetmeliğin zorunlu hazırlık sınıfları genel başarı notu hesabına ilişkin hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 18 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversitenin öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerini ifade eder.

(2) Zorunlu yabancı dil dersleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde o düzey için öngörülen yabancı dil bilgi düzeyini karşılayacak şekilde en az iki yarıyıl olarak programlanır ve bu dersler haftada en az iki saat olmak üzere okutulur.

(3) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Bu dersler, fakülte dekanlıkları/yüksekokul müdürlükleri tarafından yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Yüksekokul Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Üniversitenin yabancı dilde eğitim veren bölümlerinde hazırlık sınıfına devam edip başarısız olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bir yıl daha zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder. Bu öğrencilerden yine devamsız veya başarısız olanların kayıtlı oldukları yükseköğretim programı ile ilişiği kesilir ve 8 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-1/7/2018-30465)

(1) 2018-2019 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin başarılı olabilmeleri için; yeterlik sınavından 100 puan üzerinden 60, yıl içi sınavından 100 puan üzerinden 40, yılsonu sınavında 100 puan üzerinden 50 ve genel başarı notunun 100 puan üzerinden 60 olması gerekir.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

_______________

(1)     Bu değişiklik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 
 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/12/2016

29905

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

1/7/2018

30465

2

   

3

   
 

 

Yayın Tarihi: 04/07/2018
Okunma Sayısı: 5009
Dökümanlar
Akademik Personel
İdari Personel
Akademik Takvim
Öğrenci El Kitabı
101-102-111-112 Ders İçerikleri
SDÜ Anasayfa
OBS
Harita
Radyo SDÜ
Yemekhane
Galeri